Home Bestuur Geschiedenis Activiteiten Contact Nieuws Fotoalbum Cursussen
Home
Welkom op de website van Rode Kruis Zwartewaterland. Wilt u ook vrijwilliger worden bij het Nederlandse Rode Kruis? Bel of mail: 038-4772472 secretaresse@rodekruis-zwl.nl     
De Taakvelden bij het Rode Kruis Korps De afgelopen jaren zijn er grote veranderingen geweest in de structuur van het Nederlandse Rode Kruis. Ook het Rode Kruis is zich gaan bezinnen op haar taak in onze samenleving in deze 21e eeuw. Voorheen waren alle Rode Kruisers gelijk opgeleid. Iedere Rode Kruiser kon in elke situatie ingezet worden, of dit nu een ramp was of een dagje helpen in een zorginstelling. Daarin is verandering gekomen. Onze vrijwilligers kunnen zich nu specialiseren in verschillende taakvelden. Zo kan iedere vrijwilliger kijken waar zijn of haar interesse en vermogen ligt. Een bijkomend voordeel van deze taakvelden is dat binnen de afdelingen eenheid ontstaat. Waar eerder drie onderdelen zich splitsten in hun taken (de colonne was er voor eerste hulp en rampen, de Jeugd was kweekvijver voor de colonne en de Welfare gaf hulp aan de meest kwetsbaren), vindt jong en oud elkaar nu in verschillende taakvelden.


Taakveld 1: Internationale Activiteiten

Taakveld 2: Sociale Hulp

Taakveld 3: Noodhulp

Taakveld 4: Fondsenwerving & communicatie

Taakveld 5: Vrijwilligersmanagement en opleidingen

Taakveld 1: Internationale Activiteiten

Doel
Bevorderen van welzijn en gezondheid en het verminderen van de gevolgen van rampen en conflicten. Vergroting van de kennis van en bewustwording over het Humanitair Oorlogsrecht en de rol van het Rode Kruis hierbij in het bijzonder.
Doelgroep
De zwakste groepen in de samenleving, slachtoffers en vluchtelingen. Ten aanzien van het Humanitair oorlogsrecht gelden bovendien als doelgroepen de eigen vrijwilligers en het Nederlandse publiek, jongeren in het bijzonder.
Activiteiten

Voorlichting over internationale hulpverlening Voorlichting in- en extern geven over de internationale hulpverlening door het Rode Kruis; aan interne vrijwilligersgroepen, externen zoals scholen en andere organisaties.
Projectfinanciering

Afdelingen/districten verlenen financiŽle steun aan specifieke projecten of aan thematische activiteiten zoals bijvoorbeeld noodhulpfinanciering of financiering van Ďstille rampení.
Projectparticipatie

Afdeling/district gaat voor meerdere jaren een overeenkomst aan met het landelijk bureau om een bepaald project van een Rode Kruis of Rode Halve Maan zustervereniging in een ontwikkelingsland te ondersteunen door informatieoverdracht en financiŽle middelen.
Voorlichting in - en extern geven over het gekozen project; aan interne vrijwilligersgroepen, externen zoals scholen en andere organisaties.
In voorkomende gevallen kan de afdeling/district deelnemen aan uitwisselingsprogrammaís.

Voorlichting Humanitair Oorlogsrecht

Voorlichting in - en extern geven over het humanitair oorlogsrecht en de rol van het Rode Kruis hierbij; aan interne vrijwilligersgroepen en aan externen zoals scholen en andere organisaties. Deze voorlichting vindt met name plaats via de inzet van het vrijwilligersnetwerk Humanitair Oorlogsrecht.
Participatie in internationale projecten met een humanitair oorlogsrecht- aspect, bijvoorbeeld kinderen in oorlog.
Andere activiteiten in relatie tot het humanitair oorlogsrecht, zoals bijvoorbeeld campagnes of de tentoonstelling Ďkind in oorlogí.

Voorlichting Grondbeginselen
Voorlichting geven aan de eigen vrijwilligers over de betekenis en het gebruik van de grondbeginselen van het Rode Kruis/Rode Halve Maan.


naar boven


Taakveld 2: Sociale Hulp

Doel
Verminderen van eenzaamheid en het vergroten van zelfredzaamheid.
Doelgroep
Ernstig zieke, gehandicapte en vereenzaamde mensen.
Activiteiten
Vriendendiensten
Bij Vriendendiensten gaat het om 1 op 1 contacten voor mensen die vereenzaamd zijn en/of in een sociaal isolement verkeren in de thuissituatie. Zij komen hierdoor hun huis niet uit. Het contact heeft dan ook als doel zekerheid, veiligheid, orde en regelmaat te bieden. Onder vriendendiensten vallen de volgende activiteiten:
Huisbezoek;

Oppashulp (mantelzorgondersteuning);

Internetles (instructie en les geven aan mensen die aan huis gebonden zijn);

Contactcirkels (internet- / telefooncirkel);

Coaching, om mensen in ernstig isolement weer in de gangbare maatschappij terug te brengen Ė zelfredzaam te maken.


Recreatieve activiteiten

Bij Recreatieve activiteiten gaat het om groepsgerichte activiteiten voor mensen die hun netwerk willen vergroten en in contact willen komen met andere mensen. Het contact heeft dan ook als doel sociale acceptatie; ergens bij willen horen, sociaal contact, vrienden maken en lotgenotencontact.
Aangepaste vakanties;
Uitstapjes; Begeleiding sport en spel;
Contactbijeenkomsten.
Naar boven


Taakveld 3: Noodhulp

Doel
Verminderen van gevolgen van rampen, conflicten en ongevallen.
Doelgroep
Slachtoffers, evacuťs en vluchtelingen.
Activiteiten

Medische assistentie

Assistentie aan professionele hulpverleners met behulp van SIGMA-teams (snel inzetbare groep ter medische assistentie).

Opvang en verzorging

Assistentie bij de overheid/gemeente bij inrichting opvangcentrum;

Verzorgende taken;

Facilitaire taken;

Sociaal-medische taken.
Opsporing en contactherstel
Tracing: Opsporing waarbij het contactverlies een gevolg is van een recent gewapend conflict of een ramp. Kerntaak van de Rode Kruisbeweging.
Sociale Opsporing waarbij het contactverlies een gevolg is van een oorlog in het verleden of een gebeurtenis in iemands privť-leven.
Verwanteninformatie:

Registratie en informatiesysteem bij rampen;

Assisteren aan het CRIB van de gemeente/ministerie van VWS;

Centraal telefoonteam;

Decentraal zoekteam.

Eerste hulp

Eerste hulp-posten;

Ondersteuning bij transport van hulpvragers.

naar bovenTaakveld 4: Fondsenwerving & communicatie

Doel
Het werken aan een sterkere positionering van het Rode Kruis, een fris eigentijds imago, de organisatie meer aansprekend maken voor geldgevers en Ė vooral jongere Ė vrijwilligers en de verwerving van financiŽle en materiŽle middelen ten behoeve van de activiteiten van het Nederlandse Rode Kruis.
Doelgroep
PotentiŽle donateurs, vrijwilligers en hulpvragers. De huidige achterban van de doelgroep donateurs ligt bij de traditionele burgerij en de postmaterialisten. Het Rode Kruis mikt op een betere positie bij de moderne burgerij (zie voor begrippen: www.motivaction.nl).
Activiteiten


Fondsenwerving

CoŲrdineren van fondswervingsactiviteiten, o.a. subsidies, alsmede particuliere en zakelijke donaties, zowel in geld als in goederen;

Donateurs- en ledenwerving, o.a. de jaarlijkse collecteactiviteiten binnen de afdeling en of district.


Communicatie

Campagne voeren ten behoeve van een sterkere positionering van het Rode Kruis. Daarbij komen de nationale sociale activiteiten voor onze hulpvragers meer in de schijnwerpers. Zoals vriendendiensten en aangepaste vakanties voor gehandicapte, chronisch zieke en ernstig vereenzaamde mensen;
Het woord voeren richting pers;

Districtsite beheren;

Redactie interne nieuwsbrief aanvoeren;

Toezien op juist gebruik nieuwe huisstijl.
Voor al het werk dat het Rode Kruis voor anderen doet, is natuurlijk geld nodig. Dit geld krijgen wij voornamelijk van trouwe leden en collectes. Als u lid wilt worden, kunt u ons dit via een mailtje laten weten:
secretaresse@rodekruis-zwl.nlTaakveld 5: Vrijwilligersmanagement en opleidingen


Doelen

Het werven, beheer en behoud van vrijwilligers en het bevorderen van de deskundigheid van vrijwilligers.

Doelgroep
PotentiŽle en huidige vrijwilligers.


Activiteiten

Werven vrijwilligers
Een belangrijke taak van afdelingen is vrijwilligers aan te trekken. Het Rode Kruis wil een afspiegeling zijn van de samenleving. We zoeken daarom vrijwilligers onder een brede groep: gepensioneerden, jongeren, allochtonen, werkenden, langdurig werklozen.
Beheer van vrijwilligers
Met inachtneming van de Wet Persoonsregistratie houdt het NRK een eenvoudige registratie bij van alle vrijwilligers. We beschrijven hierin de bezetting van alle functies. Behoud van vrijwilligers
Vrijwilligerswerk moet zinvol en interessant zijn. Maar wat zinvol en interessant is verschilt van persoon tot persoon. Het Rode Kruis heeft veel verschillende functies te bieden en probeert deze ook flexibel in te vullen. Maar ook een prettige sfeer vindt het Rode Kruis belangrijk.
Gecertificeerde cursussen
Voor het uitvoeren van een aantal taken binnen het Nederlandse Rode Kruis is het volgen van een gecertificeerde cursussen verplicht. Zoals de cursus Eerste Hulp en de cursus Hulpverlenen bij ongevallen en calamiteiten. Dit zijn opleidingen waar een toets aan verbonden is.
Niet gecertificeerde cursussen
Het Nederlandse Rode Kruis heeft een eigen Rode Kruis- academie, die de mogelijkheid biedt tot het volgen van diverse cursussen om bepaalde hulpverleningsactiviteiten deskundig uit te voeren.

Netwerk Psychosociale Zorg
Het Netwerk Psychosociale Zorg biedt vrijwilligers hulp bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen. Hiertoe zijn opvangfunctionarissen actief.


Naar boven

© 2005 - Rode Kruis Afd. Zwartewaterland
(Het best te bekijken met een resolutie van 1024*768)
Mede mogelijk gemaakt door VENOS Office Shop
en Latihan, advies en trainigen